"อัตลักษณ์กรมควบคุมโรค ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ"
ลิงค์เว็บธรรมะ เสวนาธรรม ไขข้อข้องใจ ภาพกิจกรรมต่างๆ ฟังเทศน์ หนังสือธรรมะ แนะนำหลักธรรมที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมต่างๆ ข่าวสารและกิจกรรมของชมรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำสั่ง
เป็นองค์กรแห่ง จิต ปัญญา นำพาจริยธรรม ในการทำงานอย่างมีความสุข 
สัมมนาเครือข่ายจริยธรรม
กรมควบคุมโรค
(23-25 ก.พ.2561)
Valentine's Sharing มอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ของใช้ ให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา (14 ก.พ.2561)
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร สคร.9 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา  (18-20 ธ.ค.2560)
  ขอเชิญบุคลากรสคร.๙ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันพระ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สคร.๙ (หากตรงกับวันหยุด เลื่อนมาเป็นวันศุกร์)
  :: ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมควบคุมโรค ปี ๒๕๖๑ "กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" รายละเอียด>>
  :: อัตลักษณ์กรมควบคุมโรค "ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ" รายละเอียด>>
  :: ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รายละเอียด>>
  :: จรรยาข้าราชการกรมควบคุมโรค รายละเอียด>>
  :: Link การพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน รายละเอียด>>
  :: Facebook กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมควบคุมโรค รายละเอียด>>
  :: จรรยาข้าราชการ และประมวลจริยธรรมข้าราชการ รายละเอียด>>
วันพระเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมธรรม
Facebook
วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม
กิจกรรมธรรม
กิจกรรมธรรม
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม
  วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม
  วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม
(วันวิสาขบูชา)
 
หน้าแรกชมรมจริยธรรม ประวัติความเป็นมาของชมรมจริยธรรม เป้าหมายของชมรมจริยธรรม เสวนาธรรม ไขข้อข้องใจ  
Counters  
เริ่ม ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔